Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miejskiej

AAA
24 września 2013, 9:20 | Komunikaty
Informujemy, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołów z XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie – Mat. Nr 103,

- przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie: „Remontu drogi powiatowej nr 1750K – ul. Szewskiej w Andrychowie” na odcinku od ronda na ul. Szewskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr DK52 – ul. Krakowską- Mat. Nr 103a, poz.1,

- przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie:

1) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie;

2) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie”- Mat. Nr 103a, poz.2,

- zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013r. – Mat. Nr 103a, poz.3,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2013-2024- Mat. Nr 103a, poz.4,

- projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie odrzucenia wezwania Państwa Jadwigi i Władysława Kudłacik do usunięcia naruszenia ich praw dokonanego Uchwałą Nr XXXII-295-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. – Mat. Nr 100.

10. Analiza sprawozdania z półrocznego wykonania budżetu oraz inwestycji gminnych- Mat. Nr 98, 99.

11. Pomoc społeczna na terenie Gminy Andrychów. Informacja na temat działalności OPS- Mat. Nr 101.

12. Informacja na temat działalności OWR, realizacja GPPiRPA- Mat. Nr 102.

13. Wolne wnioski, oświadczenia.

14. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXVIII sesję oraz Protokoły z XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)