Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej

AAA
22 kwietnia 2013, 14:39 | Komunikaty
Informujemy, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie, Rynek 16a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- powierzenia Gminie Andrychów wykonywania zadania własnego Gminy Porąbka w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza” – Mat. Nr 87, poz. 1,
- zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej nr 470813K – ul. Przemysłowej w Andrychowie do kategorii dróg gminnych - Mat. Nr 87, poz. 2,
- zmiany Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.- Mat. Nr 87, poz. 3,
- stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – Mat. Nr 87, poz. 4,
- nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Panu Andrzejowi Tomiczkowi) – Mat. Nr 87, poz. 5,
- nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Panu Zbigniewowi Markowi) – Mat. Nr 87, poz. 6,
- nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Panu Janowi Zarembie) – Mat. Nr 87, poz. 7,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie – Mat. Nr 87a, poz. 1,
- ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 87a, poz. 2,
- przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrychów na lata 2013-2018” – Mat. Nr 87b,
- zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok – Mat. Nr 87c, poz. 1,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2013-2021- Mat. Nr 87c, poz.2,
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2013 roku – Mat. Nr 87c, poz. 3,
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2013 roku – Mat. Nr 87c, poz. 4,
- udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów – Mat. Nr 87c, poz.5,
- zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok – Mat. Nr 87d, poz. 1,
- w sprawie skargi nr BNR.1510.1.2013 – Mat. Nr 87d, poz. 2.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku – Mat. Nr 84.
11. Drogownictwo:
a) informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych – Mat. Nr 85, poz. 1 i poz. 3,
b) inwestycje na drogach powiatowych – Mat. Nr 85, poz. 4.
12. Realizacja zadań inwestycyjnych – informacje dot. pozyskania środków pozabudżetowych –
Mat. Nr 85, poz. 2.
13. Działalność sportowa i turystyka – Mat. Nr 86:
a) działalność klubów sportowych,
b) działalność towarzystw i stowarzyszeń turystycznych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXIV sesję oraz Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)