Urząd Miejski w Andrychowie

sesja

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miejskiej

AAA
23 listopada 2012, 11:36 | Komunikaty
Informujemy, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 29 listopada 2012r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Interpelacje w ważnych sprawach.
6. Zapytania w sprawach różnych.
7. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
8. Polityka podatkowa Gminy i jej wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych – Mat. Nr 60.
9. Informacja na temat działalności ZWiK sp. z o.o. - Mat. Nr 59 – wniosek ZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Mat. Nr 61, poz. 1.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr 61, poz. 2,

- Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok – Mat. Nr 58,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr 58a, poz.1,

- zmian w uchwale Nr LIV-419-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Andrychów - Mat. Nr 58a, poz. 2,

- zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Sołtysom - Mat. Nr 58a, poz. 3,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej - Mat. Nr 58a, poz. 4,

- zmiany uchwały Nr XXVII-239-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 października 2012r. – Mat. Nr 58a, poz. 5,

- powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów - Mat. Nr 58a, poz. 6,

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Mat. Nr 58a, poz. 7,

- zmiany Uchwały Nr XIII-108-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów (z późn. zm.) - Mat. Nr 58a, poz.8,

- podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Mat. Nr 58a, poz. 9,

- nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie – Mat. Nr 58b,

- skargi nr BNA.1510.15.2012 – Mat. Nr 58c,

- zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok – Mat. Nr 58d, poz. 1,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2011-2021 – Mat. Nr 58d, poz. 2,

- udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów - Mat. Nr 58d, poz.3.

11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
12. Wolne wnioski, oświadczenia.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXVIII sesję oraz Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)