Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej

AAA
14 grudnia 2012, 21:06 | Komunikaty
Informujemy, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012r.. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Interpelacje w ważnych sprawach.
6. Zapytania w sprawach różnych.
7. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2012r. - Mat. Nr 65.
9. Realizacja uchwał Rady Miejskiej – Mat. Nr 62.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2013-2021;
- budżetu Gminy Andrychów na 2013 rok;
- zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2012r. – Mat. Nr 63b, poz.1;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2011-2021- Mat. Nr 63b, poz. 2;
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 63, poz. 1;
- określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 63, poz. 2;
- ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-
Mat. Nr 63, poz. 3;
- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- Mat. Nr 63, poz. 4;
- sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów- Mat. Nr 63, poz. 5;
- PROJEKT OŚWIADCZENIA Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach - Mat. Nr 63, poz. 6;
- zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Andrychów – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Mat. Nr 63, poz. 7;
- uchwalenia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów - Mat. Nr 63, poz. 8;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2013- Mat. Nr 63a, poz. 1;
- ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane- Mat. Nr 63a, poz. 2;
- skargi nr BNA.1510.15.2012 – Mat Nr 63c;
- przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2013 r. - Mat. Nr 64.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXIX sesję oraz Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej znajduje się w biurze Rady Miejskiej.
nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)