Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miejskiej

AAA
24 czerwca 2014, 13:09 | Komunikaty

Informujemy, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:

a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej – Mat. Nr 147,

b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 149,

c) informacja o zawartych kontraktach z NFZ – Mat. Nr 146, Mat. Nr 146a.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych - Mat. Nr 148, poz. 1,

- zmiany Uchwały Nr XXVI-229-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - Mat. Nr 148, poz. 2,

- częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnych, ustanowienia nowych udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz ujednolicenia terminów trwania prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowych - Mat. Nr 148, poz. 3,

- przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonego przez Województwo Małopolskie zadania pn.: „Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847 km (odc. Nr 230km 3+680km 7+527) w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników na cztery sezony ZUD (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)” - Mat. Nr 148, poz. 4,

- zmiany Uchwały Nr XXXVIII-344-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie: „Remontu drogi powiatowej nr 1750K – ul. Szewskiej w Andrychowie” na odcinku od ronda na ul. Szewskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr DK52 – ul. Krakowską - Mat. Nr 148, poz. 5,

- uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-345-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie:

1) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie”,

2) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 1753 – ul. Włókniarzy w Andrychowie” - Mat. Nr 148, poz. 6,

- przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Andrychów – Mat. Nr 148a,

- zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 r. – Mat. Nr 148 b, poz. 1,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2014-2024 - Mat. Nr 148 b, poz. 2,

- udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 148 b, poz. 3.

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęty – Mat. Nr 148b, poz. 4.

10. Wolne wnioski, oświadczenia.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLVIII sesję oraz Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)