Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej

AAA
21 lutego 2014, 9:15 | Komunikaty

Informujemy, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

5. Informacje nt.:

- działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy Andrychów,

- akcji „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”.

6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

7. Interpelacje w ważnych sprawach.

8. Zapytania w sprawach różnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Inwałdzie przy ulicy Wadowickiej 25 – Mat. Nr 131, poz. 1,

b) wyrażenia zgody na darowiznę działek zajętych pod drogę wojewódzką – Mat. Nr 131, poz. 2,

c) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów – Mat. Nr 131, poz. 3,

d) udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Andrychowie – Mat. Nr 131, poz. 4,

e) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 131, poz. 5,

f) zmiany Uchwały Nr XLI-369-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 131, poz. 6,

g) skargi nr BNR.1510.1.2014 – Mat. Nr 131 a,

h) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok – Mat. Nr 131 b, poz. 1,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2014-2024 - Mat. Nr 131 b, poz. 2.

10. Informacja nt. działalności MZK Sp. z o.o. w Kętach - Mat. Nr 127.

11. Działalność kulturalna w Gminie Andrychów:

- działalność CKiW (Mat. Nr 128), Biblioteki Publicznej (Mat. Nr 129),

- działalność stowarzyszeń i towarzystw kulturalnych (Mat. Nr 126, Mat. Nr 130).

12. Wolne wnioski, oświadczenia.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLIV sesję oraz Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)