Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej

AAA
25 listopada 2013, 10:28 | Komunikaty

Informujemy, że XL sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Polityka podatkowa Gminy i jej wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych – Mat. Nr 113.

9. Informacja na temat działalności ZWiK sp. z o.o. - Mat. Nr 112

– wniosek ZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Mat. Nr 111, poz. 1.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr111, poz. 2,

- zmiany Uchwały Nr XXXI-294-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r, w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie:

1) „Budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Sułkowicach” w ciągu drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów;

2) „Budowy chodnika przy ul. Długiej w Targanicach” w ciągu drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów;

3) „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1741K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie – etap II” – Mat. Nr 110, poz. 1,

- trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie – Mat. Nr 110, poz. 2,

- Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok - Mat. Nr 110, poz. 3,

- uchylenia Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie powołania inkasentów oraz poboru podatków - Mat. Nr 110, poz. 4,

- zlecenia zbadania skargi przez Komisję Rewizyjną - Mat. Nr 110, poz. 5,

- zmiany Uchwały Nr XXXVI-334-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie:

1) „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie”;

2) „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie” – Mat. Nr 110a, poz. 1,

- skargi nr BNR.1510.3.2013 - Mat. Nr 110a, poz. 2,

- skargi nr BNR.1510.4.2013 - Mat. Nr 110a, poz. 3,

11. Wolne wnioski, oświadczenia.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XL sesję oraz Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)