Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej

AAA
19 marca 2015, 12:33 | Komunikaty

Informujemy, że VI sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Informacja ofinansach oświaty w Gminie Andrychów za 2014r.

9. Ochrona Środowiska w Gminie Andrychów – realizacja programu (Mat. Nr 13, Mat. Nr 14).

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015-2018 wraz z perspektywą na lata 2019-2022 - Mat. Nr 15, poz. 1 ,

b) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Inwałdzie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3209 – Mat. Nr 15, poz. 2,

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą dotyczącego współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej - Mat. Nr 15, poz. 3,

d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.– Mat. Nr 15, poz. 4,

e) zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Miejskiej w Andrychowie i jej organów – Mat. Nr 15,poz. 5,

f) zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 15a, poz. 1,

g) zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów - Mat. Nr 15a, poz. 2,

h) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – Mat. Nr 15a, poz. 3,

i) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - Mat. Nr 15a, poz. 4,

j) skargi nr BNR.1510.2.2015 - Mat. Nr 15b, poz. 1,

k) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pod nazwą: „Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie – etap III” - Mat. Nr 15b, poz. 2,

l) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 rok - Mat. Nr 15b, poz. 3,

m) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok - Mat. Nr 15c, poz. 1,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 15c, poz. 2,

o) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 15c, poz.3.

11. Wolne wnioski, oświadczenia.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na VI sesję oraz Protokół z V sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)