Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej

AAA
14 maja 2015, 15:10 | Komunikaty

Informujemy, że IX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 21 maja 2015r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołów z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2014r.:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 16),

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2014r. (Mat. Nr 16a, poz. 1),

- sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2014r. (Mat. Nr 16a, poz. 2),

- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 16b),

- sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2014 r. (Mat. Nr 16c),

- podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014r. (Mat. Nr 21, poz. 2),

- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa (Mat. Nr 20, poz. 1),

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2014 rok (Mat. Nr 20, poz. 3).

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z pózn. zm) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów – Mat. Nr 21, poz. 1,

b) skargi nr BNR.1510.10.2014 – Mat. Nr 21, poz. 3,

c) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt” - Mat. Nr 21a,

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. (z późn. zm.) w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów – Mat. Nr 21b, poz. 1,

e) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. - Mat. Nr 21b, poz. 2,

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 - Mat. Nr 21b, poz. 3,

g) zwiększenia kwoty zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr XLV-420-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. - Mat. Nr 21b, poz. 4.

10. Wolne wnioski, oświadczenia.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na IX sesję oraz Protokoły z VII i VIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)