Urząd Miejski w Andrychowie

Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie

AAA
7 września 2012, 14:12 | Informacje | Komunikaty

Od dnia 3 września 2012 r., wszystkie zadania realizowane przez Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach dotyczące terenu Gminy Andrychów można załatwić w Referacie Zamiejscowym mieszczącym się w Andrychowie przy ul. Rynek 15, pok. 111, 114, tel. 33 842 99 53, 33 842 99 47.


Do zadań Wydziału należy:

1. Wydawanie decyzji - pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.

2. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

3. Wydawanie decyzji - pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budowy i wykonania robót budowlanych, rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Wnoszenie sprzeciwu w sprawie przyjęcia zgłoszenia.

6. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem.

7. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

8. Zmiana pozwolenia na budowę.

9. Uchylanie pozwolenia na budowę.

10. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę.

11. Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.

12. Zwolnienie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzoru nad robotami oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki.

13. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

14. Nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

15. Zatwierdzanie projektu budowlanego.

16. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

17. Przesyłanie kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

18. Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwemu wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz właściwemu organowi podatkowemu.

19. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

20. Prowadzenie rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

21. Prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

22. Wydawanie dzienników budowy.

23. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.

24. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla ustanowienia odrębnej własności lokali.

25. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku.

26. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

27. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

1)prowadzenie postępowań poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,

a) wydawanie postanowień nakazujących inwestorom występowanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i przedłożenia mu odpowiedniej dokumentacji,

b) podejmowanie czynności związanych z udziałem społeczeństwa w postępowaniu,

c) podawanie do publicznej wiadomości informacji o podjętych decyzjach,

2) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono konieczność przeprowadzenia ponownej oceny na środowisko,

3) prowadzenie postępowań związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek inwestora.

W ramach Wydziału funkcjonuje Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)