Urząd Miejski w Andrychowie

pocztówka

Konkurs na pocztówkę z Andrychowa i okolic...

AAA
4 września 2014, 13:47 | Kultura

Konkurs na pocztówkę z Andrychowa i okolic pt. „Cztery pory roku w Andrychowie – miejscu utkanym z atrakcji”

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu:
Gimnazjum nr 1 w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 14

2. Patronat:
Patronem konkursu jest Burmistrz Andrychowa oraz Towarzystwo Miłośników Andrychowa.

3. Cele konkursu:
Promowanie atrakcyjności miasta Andrychowa i okolic.
Rozwijanie zainteresowania uczniów małą ojczyzną.
Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnych umiejętności z zakresu techniki fotografii oraz znajomości komputerowych programów graficznych.

4. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Forma konkursu:
Konkurs składa się z dwóch części:
I część: jesienno-zimowa
II część: wiosenno-letnia
Konkurs polega na wykonaniu pocztówki z Andrychowa przy wykorzystaniu zdjęć oraz różnych technik grafiki komputerowej.
Jeden autor może oddać do oceny maksimum 3 prace.

6. Ramy czasowe: październik 2013 r. - wrzesień 2014 r.

7. Terminarz konkursu:
I część:
Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac: 21 luty 2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 marca 2014 r.

II część:
Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac: 26 września 2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 października 2014 r.

8. Warunki uczestnictwa:
Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: bibl202.gim1@interia.pl .
Aby wziąć udział w konkursie należy na podany adres e-mail wysłać:
Zgłoszenie konkursowe zawierające:
a) dane osobowe ucznia: imię i nazwisko, szkoła do której uczęszcza, klasa,
imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail;
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych;
c) oświadczenie o posiadaniu praw osobistych i majątkowych do przesyłanych prac oraz zgodę na przeniesienie ich na Organizatora.
Przedmiot konkursu:
Pocztówkę wykonaną dowolną techniką grafiki komputerowej (np. w programach Corel Draw, Adobe Illustrator lub Photoshop.)
Pocztówka powinna zawierać zdjęcia atrakcyjnych miejsc z Andrychowa i okolic oraz logo akcji „Andrychów – miejsce utkane z atrakcji”.
Zdjęcia powinny być wykonane przez autora projektu oraz nieobciążone prawami autorskimi osób trzecich.
Należy dołączyć dodatkowe informacje do pracy zawierające opis przedstawionych na zdjęciach miejsc.

9. Parametry pocztówki:
a) max. objętość pliku: 5 MB;
b) format pliku: JPG;
c) sugerowana wielkość zdjęcia od 10MPx;
d) w przypadku zwycięstwa uczestnik dostarcza pracę w plikach źródłowych.

10. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do ich dysponowania w ramach publikacji wyników na stronach:
www.gimnazjum1-andrychow.pl oraz www.andrychow.eu ,
a także umieszczania w innych wybranych przez Organizatora miejscach w celu promocji Gminy Andrychów. Przysłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych prac na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach od dnia ich zgłoszenia do Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz innymi znanymi w czasie trwania Konkursu technikami;
b) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie;
c) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internet;
e) najem i użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
h) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

12. Należy przysłać również wypełnione zgłoszenie oraz pracę na płycie CD na adres:
Gimnazjum nr 1
ul. Daszyńskiego 14
34-120 Andrychów
z dopiskiem „Konkurs na pocztówkę”.

13. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

14. Ogłoszenie wyników:
a) prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatora;
b) decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

15. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów prac, którzy otrzymali trzy najlepsze miejsca. Dopuszcza się możliwość przyznania specjalnego wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy każdego etapu nagrody rzeczowe (tablet, dysk zewnętrzny 500GB, pen-drive 32 GB).
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.

16. Rozdanie nagród:

O terminie i miejscu rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dodatkowych informacji udzielają:

Katarzyna Pikoń
Marta Makowiecka
Grzegorz Białow

Tel. 33 875 22 95
Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)