Urząd Miejski w Andrychowie

PONE Andrychów

IV nabór wniosków o udział w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” na rok 2015

AAA
28 sierpnia 2015, 13:15 | Komunikaty | żródło: BIP Andrychów

Gmina Andrychów ogłasza IV nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa w IV naborze wniosków:

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:

• wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Andrychów.

2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła

Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz jednocześnie nie przekraczającej kwoty określonej poniżej:

1. W przypadku wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem - do 6000,00 zł.

Ponadto informuje się, że ostateczna wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy gminą Andrychów a Inwestorem, w której zostaną określone:

- wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki dotacji,

- termin wykorzystania dotacji,

- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 29 sierpnia 2015r. do dnia 3 września 2015r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów. W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.andrychow.eu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pokój nr 116 (I piętro).

4. Rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 września 2015r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. Do rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Nie dopełnienie warunków umowy może skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje

Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel w roku 2015. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, podlegają odrzuceniu.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Burmistrz.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski, które nie zakwalifikują się na listę rankingową, utworzą listę rezerwową, którą również zatwierdza Burmistrz. W przypadku zwolnienia się miejsc na liście rankingowej, będą one zastępowane wnioskami z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15, pokój nr 116 lub pod numerem telefonu: 33 842 99 68, 33 842 99 64 lub 33 842 99 65.

źródło: BIP Andrychów
nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)